Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI: Venäläinen kerho ”Vmeste"

Myöhemmin näissä säännöissä : kerho.

Kerhon kotipaikka : Imatran kaupunki.

Kerhon kieli on venäjän kieli.

2. KERHON PÄÄMÄÄRÄT ja TOIMINTA

Kerho toimii kielen tai kulttuurin perusteella venäläisinä itseään pitävien ihmisten ja venäläisestä kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten yhdistäjänä.

Kerhon päämääränä on säilyttää venäjänkielisten ihmisten je perheidensä keskuudessa kiinnostusta ja rakkautta venäläiseen kulttuuriin ja perinteiseen, ja venäjän kieleen; sekä tutustumineen Suomessa elämiseen ja kulttuuriin.

Kerho ei ota osaa politiikkaan.

Päämääränsä saavuttamiseksi kerho järjestää kokouksia, juhlia, konsertteja, illanviettoja ja muita tilaisuuksia ja osallistuu muiden päämääriltään sille läheisten yhdistyksen tilaisuuksiin, sekä järjestää opintotoimintaa, vapaa-ajan toimintaa ja julkaisutoimintaa.

Kerho voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä.

Rahan, taloudellisen ja muun hyödyn hankkiminen jäsenille ei ole kerhon päämäärä, mutta se voi ostaa, omistaa ja myydä sekä vuokrata ja irtainta omaisuutta toimintansa tukemiseksi.

3. KERHON JÄSENET

Kerhon jäseneksi voivat tulla jäsenmaksunsa maksaneet luonnolliset ja juridiset henkilöt kuukauden ajan tutustumiseen jälkeen toimintaan ja johtokunnan vahvistuksen jälkeen. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.

Jäsen katsotaan eronneeksi kerhosta, mikäli hän ilmoittaa erostaan kirjallisesti kerhon johtokunnalle tai suullisesti kerhon kokoukselle. Jäsenmaksun maksamatta jättäneen jäsenen erottaa johtokunta.

Kerhon sääntöjen rikkomisen takia tai kerhon päämäärien ja etujen vastaisen toiminnan takia tapahtuvasta erottamisesta päättää kerhon kokous.

4. KERHON KOKOUKSET

Kerhon korkein päättävä elin on kerhon kokous.

Kokouksia pidetään johtokunnan päätösten mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa helmi-maaliskuussa.

Kerhon kevätkokouksessa

 • kuullaan ja hyväksytään johtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta;

 • kuullaan ja hyväksytään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta ja

 • kuullaan tilintarkastajien lausunto;

 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

 • Käsitellään ja hyväksytään kerhon toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle;

 • päätetään jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus henkilölle sekä yhteisölle;

 • valitaan kerhon puheenjohtaja, joka toimii myös johtokunnan puheenjohtajana;

 • valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet;

 • valitaan kerholle kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.

Kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä paikallisessa lehdessä tai henkilökohtaisilla kutsuilla jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle päättämään määrätystä asiasta, kun vähintään 1/10 osa kerhon jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Kerhon kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemistöllä. Kerhon sääntöjen muuttamista koskeviin päätöksiin vaaditaan 2/3 enemmistö kokouksessa.

5. JOHTOKUNTA

Kerhon toimintaa johtaa kerhon kevät kokouksessa valitsema johtokunta.

Johtokunnan muodostavat

 • kerhon puheenjohtaja ja

 • 5 jäsentä ja

 • heidän varajäsenensä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan kerhon varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa ovat läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä.

Johtokunnan jäsenillä ja valituilla varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta äänestykseen he voivat osallistua vain sen johtokunnan jäsenen poissa ollessa, jonka henkilökohtaisia varajäseniä he ovat.

Johtokunnan kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se ehdotus, jota puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva varapuheenjohtaja kannatti.

Kerhon nimenkirjoittajana toimii puheenjohtaja ja sihteeri.

6. TILIT

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

7. KERHON LOPETTAMINEN.

Päätös kerhon lopettamisesta voidaan tehdä sellaisessa kerhon kokouksessa, minkä kokouskutsussa on mainittu asiasta.

Lopettamisen puolesta pitää äänestää vähintään kolme neljäsosa läsnä olevista kerhon jäsenistä.

Tällaista päätöstä tehtäessä kerhon jäljellä oleva omaisuus ja varat tulee ohjata kerhon päämäärän mukaisiin tarkoituksiin.

Johtokunta

Comments