Linkki Yhdistyslakiin

1 LUKU - Yleisiä säännöksiä

1 § - Soveltamisala
2 § - Soveltamisalan rajoitukset
3 § - Kielletyt yhdistykset
4 § - Luvanvaraiset yhdistykset
5 § - Taloudellinen toiminta
6 § - Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

2 LUKU - Yhdistyksen perustaminen

7 § - Perustamiskirja
8 § - Säännöt
9 § - Kaksikielisyys, yhdistyksen nimi

3 LUKU - Jäsenyys

10 § - Jäsenet
11 § - Jäsenluettelo
12 § - Jäseneksi liittyminen
13 § - Yhdistyksestä eroaminen
14 § - Yhdistyksestä erottaminen
15 § - Erottamismenettely

4 LUKU - Päätösvalta

16 § - Päätösvallan käyttäjät
17 § - Jäsenten päätösvalta
18 § - Valtuutettujen päätösvalta
19 § - Liittoäänestys

5 LUKU - Päätöksenteko

20 § - Yhdistyksen kokous
21 § - Valtuutettujen kokous
22 § - Muun päätöksenteon järjestäminen
23 § - Kokouksessa päätettävät asiat
24 § - Kokouskutsu
25 § - Jäsenen äänioikeus
26 § - Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa
27 § - Päätöksentekojärjestys
28 § - Vaalit
29 § - Vaalien toimittaminen
30 § - Äänestys- ja vaalijärjestys
31 § - Pöytäkirjan laatiminen
32 § - Päätöksen moitteenvaraisuus
33 § - Päätöksen mitättömyys
34 § - Täytäntöönpanokielto

6 LUKU - Yhdistyksen hallinto

35 § - Hallitus
36 § - Yhdistyksen nimenkirjoittajat
37 § - Esteellisyys
38 § - Tilintarkastus
38 a § - Toiminnantarkastus
39 § - Vahingonkorvausvelvollisuus

7 LUKU - Purkautuminen

40 § - Selvitystoimet
41 § - Yhdistyksen julistaminen purkautuneeksi
42 § - Selvitystoimien moittiminen

8 LUKU - Yhdistyksen lakkauttaminen

43 § - Lakkauttaminen ja varoitus
44 § - Väliaikainen toimintakielto
45 § - Toiminnan lopettaminen ja selvitysmiehet
46 § - Laillinen tuomioistuin

9 LUKU - Yhdistysrekisteriin merkitseminen

47 § - Viranomaiset
48 § - Perusilmoitus
49 § - Perusilmoituksen käsittely ja yhdistyksen rekisteröiminen
50 § - Rekisteröimistä osoittava merkintä
51 § - Kaksikielisen yhdistyksen rekisteröiminen
52 § - Muutosilmoitus
53 § - Purkautumisilmoitus
54 § - Muutos- ja purkautumisilmoitusten käsittely
55 § - Ennakkotarkastus
56 § - Muutoksenhaku ja rekisterimerkinnän kumoaminen
57 § - Tarkemmat säännökset

10 LUKU - Rekisteröimättömät yhdistykset

58 § - Vastuu velvoitteista
59 § - Yhdistyksen puolesta toimiminen

11 LUKU - Erinäisiä säännöksiä

60 § - Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus
61 § - Omaisuuden luovuttaminen konkurssiin
62 § - Rangaistussäännös

12 LUKU - Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

63 § - Voimaantulo
64 § - Tämän lain vastaiset määräykset
65 § - Rekisteri-ilmoitusten käsittely
66 § 67 § - Määrävähemmistöä koskeva määräys
68 § - Vaalitapa
69 § - Hallituksen kokoonpano
70 § - Nimenkirjoitusoikeutta koskevat rajoitukset
Comments